Oferta

Działalność Kancelarii Res obejmuje :

  • doradztwo prawne dla cudzoziemców,
  • pośrednictwo w zakresie załatwiania wszelkich procedur administracyjnych związanych z udzieleniem zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały się lub na pobyt rezydenta długoterminowego UE, pobyt ze względów humanitarnych
  • zezwolenia na pracę dla cudzoziemców oraz oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi,
  • pomoc w ustaleniu polskiego pochodzenia,
  • zakładanie spółek i ich rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • rejestrację działalności gospodaczej,
  • sprawy uregulowane w ustawie o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - status uchodźcy, azyl, ochrona uzupełniająca , pobyt tolerowany,
  • sprawy nadania obywatelstwa polskiego oraz uznania za obywatela polskiego,
  • odwołania, skargi i zażalenia oraz wszelkie inne pisma procesowe,
  • rozwiązywanie  i likwidację spółek.